Thái độ về An toàn

ADCo và Tập đoàn TIPCO nhấn mạnh tầm quan trọng của sự an toàn nơi làm việc và sau tay lái.

An toàn tại nơi làm việc và trên đường luôn là một trong những mối quan tâm lớn của ADCo: bất kỳ doanh nghiệp nào quan tâm đến nguồn nhân lực của mình đều có trách nhiệm tích cực và chủ động chăm sóc an toàn thể chất cho nhân viên của mình. Do đó, ADCo dành nhiều nỗ lực đáng kể để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, các hoạt động nâng cao nhận thức cũng mang lại lợi ích cho nhân viên, người thân và toàn xã hội.

Thái độ an toàn:

• Nâng cao cảnh giác, thận trọng, lường trước rủi ro
• Tuân thủ các nội quy, quy định an toàn
• Sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp
• Luôn nhận thức về an toàn của bản thân và người khác